Добивна промишленост

Добивна промишленост 2018-02-28T11:35:53+02:00

Добивната промишленост в 21 –ви век е една от най-предизвикателните и сложни индустрии с все по-големи изисквания към прецизния анализ в сравнение с изискванията за качество през изминалия век. Останалите запаси на полезни изкопаеми са все по-ограничени, с по-висока сложност на добив и зависещи от високите оперативни разходи за тяхното извличане. Вседствие на засиленото геополитическо напражение и падащите цени на суровините добивните компании влагат все повече в средства за оборудване на модерни научни лаборатоии за качествен контрол и развойна дейност с цел минимизиране на риска при инвестиции в големи инфраструктурни проекти , оптимизиране на работните процеси за постигане на максимални икономически резултати.

Struers и ZEISS ви предлагат широка гама от решения, оборудване и консумативи за индустриалния сектор Добивна промишленост .Оборудването и консумативите на Struers за подготовка на минералогични,геоложки и керамични образци обхваща целия процес на пробоподготовка- от първоначално рязане до завършена тънка секция, готова за микроскопски анализ. Независимо дали искате да изследвате повърхностни дефекти и топография , да извършвате микроструктурни анализи на напречни сечения или безразрушителен анализ на дефекти , анализ на химичния елементен състав и физични свойства , ZEISS предлага уникално порфолио от микроскопски системи, чрез които можете да интегрирате и свържете данните от различни апарати и по този начин да получите цялостна информация благодарение на така наречената корелативна микроскопия.

Свържете се с нас за да ви помогнем да разрешите специфичните си технологични проблеми , да оптимизирате производствените процеси и да намалите времето за постигане на желаните резултати при добив и производсвто на : стъкло и керамика , пластмаса и полимери , строителни материали , композитни материали , бои и покрития , нефт и газ, руди и благородни метали , въглища , инертни материали и др

 • Класификация на минерали и минерологични карти
 • Елементен анализ
 • Кристалографски анализ

 • EDS, WDS и EBSD анализ

 • Петрология

 • QEMSCAN –автоматизиран минерологичен анализ

 • Визуален контрол

 • Микрошлифове

 • Анализ на частици

 • SEM анализ

 • Анализ на включения и микропукнатини

 • Напречно сечение

 • Измервания и генериране на протоколи

 • Корелативна микроскопия за цялостен анализ

 • Наблюдение на структурни дефекти

 • Безразрушително 3D изобразяване на детайла

 • QA/QC

 • Анализ на пори

 • Флуоресцентна микроскопия

 • Поляризационна микроскопия

 • Учебни микроскопи за геология

 • Анализ на фази

Препоръчителни конфигурации: