ZEN core - Софтуер за оценка на изображения при корелативна микроскопия

ZEN core

Софтуер за оценка на изображения при корелативна микроскопия в материалографски лаборатории

 • ZEN core е нещо повече от получаване само на микроскопски изображения.
 • EN core е най-достъпния комплекс за получаване на изображения, сегментация, анализ и инструменти за свързване на данни в мултимодулната микроскопия в свързаните материалографски лаборатории.

Описание

Лесен за конфигуриране – Лесен за използване

Възползвайте се от един адаптивен потребителски интерфейс, създаден за нуждите на промишлени и изследователски центрове. ZEN core предлага конфигуриране от потребителски мениджмънт за специфични приложения. Каквото и да е нивото на подготовка на операторите, те ще усвоят работата със софтуера много бързо.

Съвременно изобразяване и автоматичен анализ

ZEN core е командния център за автоматично получаване и анализ на изображения със сложни светлинни микроскопи. Чрез използване на вградени рутинни методи за автоматична оценка на изображенията, Вие ще се възползвате от стабилността на един съвременен и възпроизводим работен процес.

Инфраструктурно решение за всички ZEISS микроскопи в среда с много потребители

От входящото ниво на стереомикроскопите до напълно автоматизираните системи за изображение, ZEN core осигурява уеднаквен потребителски интерфейс за ZEISS микроскопите и камерите. ZEN core дава възможност за корелация на работните процеси в светлинната и електронна микроскопия и осигурява свързаност между системите, лабораториите и локациите.

 1. Контрол на микроскопа и камерата
 2. Корелативна микроскопия
 3. Анализ след получаване на изображението
 4. Автоматична интелигентна сегментация
 5. Контекстуален анализ
 6. Интегриран протокол
 7. Централно управление на данните
 8. Връзка между системите, лабораториите и локациите

Мениджмънт на потребителя, създаден за осигуряване на повтаряемост на данните и целостта им

 • Адаптивен интерфейс на потребителя, създаден съобразно нуждите на промишлените и изследователски лаборатории
 • Работни направления за специфични задачи
 • Job Mode за повтарящи се задачи и специфични работни процеси
 • Потребителски мениджмънт за конфигурация на специфични потребителски позиции, като оператор, супервайзър и ръководител на лабораторията
 • Комбиниране на Job Mode с функциите на ръководителя за определяне на инспекции за определени потребители и потребителски групи

Модули за металографски изследвания

Освен модулите за определяне на едрината на зърната, фазите и дебелината на слоеве, както и за класифициране на графитните частици и анализ на неметалните включвания, ZEN core осигурява извършването на всички важни металографски задачи чрез един и същ потребителски интерфейс.

Анализ на чугун

В зависимост от начина на получаване и химическия състав на материала, графитните частици в чугуна могат да имат различна форма и разпределение. Това оказва влияние върху механичните свойства на материала.

Анализът на формата и размера на графитните частици е напълно автоматичен. Полученият брой сфероидални частици се определя съгласно EN ISO 945-1: 2008 + Cor.1:2010. Определя се сфероидизирането на вермикулярния графит и се установява процентното съдържание на графитните частици по повърхността.

Анализ за определяне едрината на зърната

Размерът и разпределението на зърната са директно свързани със свойствата на материала. Количественото определяне на кристалографската структура на Вашите материалографски образци се извършва в съответствие с международните стандарти. За охарактеризирането на Вашия материал се използват три метода:

Планиметричен метод – автоматична реконструкция на границите между зърната
Метод с хорди– прекарват се много различни хорди и се преброяват пресечните точки с границите между зърната
Сравнителен метод – ръчна оценка на изображението с помощта на сравнителни диаграми

Измерване дебелина на слой

Измервайте дебелина на покрития или дълбочина на уякчаване по напречното сечение на образци.
Оценете комплексните слоеве автоматично или интерактивно. Модулът изчислява измервателните хорди по протежение на слоя в зависимост от съществуващия градиент.
Получените резултати се показват ясно в протокол, който съдържа изображения, данни за образеца и измерените стойности, като максимални и минимални дължини на хордите, средно и стандартно отклонение.

Фазов анализ

Всяка част от материала с добре изразена кристална структура се счита за  “фаза”. Различните фази са отделени една от друга с отчетливо очертани граници. Разпределението и ориентацията на фазите влияе на качествата на материала, като твърдост, якост или удължение.

Анализирайте разпределението на фазите във Вашите образци. Определете прецизно и напълно автоматично размера, формата или ориентацията им. Използвайте този анализ за получаване на информация  за пористост или допълнителен  материал.

Анализ на неметални включвания (NMI)

Металографският анализ на NMI се определя от промишлени стандарти, които са включени в ZEN core. Това позволява потребителят да осъществи бърз и лесен работен процес, като се създава протокол и галерия от изображения на включвания, съобразно стандартите.

Качествените изображения на изследваните повърхности и автоматичното откриване на осите на деформация правят анализа лесен, интуитивен и повтаряем. С допълнителната GxP функция, потребителите на ZEN core ще могат да предложат на своите клиенти пълно проследяване и интегрирани данни от NMI анализа. Това означава, че сертифицирането може да се провери, което има предимства за някои клонове на промишлеността.

Сравнителни диаграми

Дигитализирайте Вашите диаграми. Сравнете образеца в микроскопа със сравнителните диаграми директно на екрана.

Можете да избирате между различни схематични изображения със специфични характеристики. Те се променят от едно изображение към друго по отношение едрината на зърната, карбидните отделяния в стоманата или качеството на подготовка на образеца.

Този модул позволява също да бъдат създадени серии сравнителни диаграми специално за Вашите продукти, напр. критерий годен/негоден за контрол на качеството или за най-добрата целева подготовка на микроструктурите конкретно за използвания от Вас материал.

Shuttle & Find: Корелативна микроскопия

Корелативната микроскопия е техника за комбиниране и допълване на различни микроскопски техники за получаване на максимално значима информация от детайли или образци. Shuttle & Find е корелативния микроскопски интерфейс на ZEISS, създаден специално за анализ на материали и промишлени QA определяния.

 • Трансферира образците между системите LM и EM много бързо.
 • Предислоцира автоматично изследваните области.
 • Подобрява ефективността и производителността.
 • Събира максимално количество информация.
 • Взема добре информирани решения.

ZEN Data Storage: Централно управление на данните в свързаните лаборатории

Тъй като дигитализацията  продължава да подобрява микроскопските изследвания,  Вие се изправяте пред непрекъснато увеличаващо се количество изображения и данни, които трябва да се обработват, още повече в лабораториите с много потребители.  ZEN Data Storage Ви помага да разделяте получаването на изображенията  и данните  от следващата работа по оценката, като карате всеки човек в лабораторията да работи по-ефективно по няколко начина:

 • Споделяне на  зададените  настройки, работни процеси, данни и протоколи.
 • Достъп до всички данни от различните системи и локации.
 • Вашите анализи да бъдат със сигурно качество и възпроизводимост.
 • Провеждане на мулти модулни  работни процеси и извличане на максимална информация от Вашите образци.
 • Помогнете на Вашия IT отдел да обезпечи сигурността и поддръжката.

Брошура

За контакт с нас