е-Семинар на живо на тема : Имате ли въпроси относно консумативи ?

е-Семинар на живо на тема : Имате ли въпроси относно консумативи ?

Имате ли въпроси относно консумативи?

Избор и употреба на правилните режещи дискове ,суспензии и повърхностти могат да бъдат разликата между бавен и бърз или променящ се и възпроизводим металографски процес.

От дневния ни диалог с потребителите знаем, че този въпрос е сложен и генерира общи и много подробни въпроси. Искаме да Ви дадем възможност да зададете тези въпроси и да Ви поканим на жива сесия със специалист по приложението на Struers, която покрива консумативи за металографско рязане, заливане в смола, шлайфане и полиране.

Тема: Обща металография
Език: Английски
Водещ: Мария Линдегрен, Специалист по приложението
Продължителност: 1 час
Цена: Безплатно
Промишленост: Всички

REGISTER FOR THIS E-SEMINAR ADD TO CALENDER

Any questions about consumables?

Selection and use of the right cut off wheels, suspensions and surfaces can be the difference between a slow and fast or a varying and reproducible materialographic process.

We know from our daily dialogue with users that this matter is complex and generates many both general and very detailed questions. We want to give you the opportunity to ask those questions and invite to a live session with Struers Application Specialist covering consumables for materialographic cutting, mounting, grinding and polishing.

Topic:General materialography
Language:English
Host:Maria Lindegren, Application Specialist
Duration:1 hour
Price:Free
Industry:All

REGISTER FOR THIS E-SEMINAR ADD TO CALENDER

2017-06-06T17:02:29+03:00